Quy trình kiểm tra và lắp ráp sơ my xy lanh động cơ Diesel

Bắt đầu thực hiện:

a. Remove the flywheel housing. Refer to Disassembly and Assembly, “Flywheel Housing-Remove and Install”. 

a. Tháo gỡ vỏ bánh đà. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Vỏ bánh đà-tháo gỡ và lắp đặt”.

b. Remove the camshaft. Refer to Disassembly and Assembly, “Camshaft – Remove”.

b. Tháo trục cam. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “tháo gỡ trục cam”.

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

1. Remove plug (1) from the cylinder block. 

1. Tháo nút đậy ra khỏi xy lanh.

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

2. Use Tooling (A) in order to remove the camshaft bearings from the cylinder block. 

2. Dùng tool (A) để thể tháo bạc lót trục cam ra khỏi thân xy lanh.

Note: Refer to the instructions of the Camshaft Bearing Tool Group for the proper procedure. 

Chú ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng tool tháo lắp bạc lót trục cam để thực hiện đúng quy trình.

Installation procedure:

Quy trình lắp đặt:

Required Tools

Các tools cần thiết

Tools

Thiết bị

Part Number

Mã phụ tùng

Part Description

Phần mô tả

Qty

Số lượng

A 8S-2241

8H-0684

Công cụ tháo bạc lót trục cam

Cờ lê, cần siết

1

1

1U-8846 Keo làm kín ron 1

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

1. Use Tooling (A) in order to install the camshaft bearings into the cylinder block. Ensure that the oil hole off camshaft bearings arein alignment with the oil ports in the engine block.

1. Dùng tool (A) để lắp đặt bạc lót trục cam vào thân xy lanh. Đảm bảo rằng lỗ dầu trên bạc lót trục cam trùng với các lỗ dầu bên trong thân động cơ.

Note: Refer to the instructions of the Camshaft Bearing Tool Group for the proper procedure. 

Chú ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng Tools tháo lắp bạc lót trục cam để thực hiện đúng quy trình.

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

2. Apply Tooling (B) to plug (1). Install plug (1) into the cylinder block. 

2. Dùng tool (B) (keo làm kín ron) tra vào nút đậy. Lắp nút đậy vào thân xy lanh.

Start By

Bắt đầu thực hiện:

a. Install the camshaft. Refer to Disassembly and Assembly, “Camshaft – Install”. 

a. Lắp đặt trục cam. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Lắp đặt trục cam”.

b. Install the flywheel housing. Refer to Disassembly and Assembly, “Flywheel Housing- Remove and Install”. 

b. Lắp đặt vỏ bánh đà. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Tháo gỡ và lắp đặt vỏ bánh đà”.

CYLINDER LINER – REMOVE

THÁO GỠ ỐNG LÓT XY LANH

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ:

Start By: 

Bắt đầu:

a. Remove the crankshaft. Refer to Disassembly and Assembly, “Crankshaft – Remove”. 

a. Tháo gỡ trục khuỷu. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Tháo gỡ trục khuỷu”.

b. Remove the piston and connecting rods. Refer to Disassembly and Assembly, “Piston and connecting cods Remove”.

b. Tháo gỡ pít-tông và tay biên. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Tháo gỡ pít-tông và tay biên”.

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

Note: Before you proceed with the removal of the cylinder, check the cylinder for the following items: wear damage and rusting.

Ghi chú: Trước khi bạn tiến hành tháo gỡ ống lót xy lanh. Kiểm tra ống lót xy lanh có bị: mòn, hư hỏng, rỉ sét.

Note: If the liner is found in good condition and the liner wear is less than the repair limit the peform the following tasks replace the piston, and ream the “ridge” at the top of the liner. Hone the bore, if necessary.

Ghi chú: Nếu ống lót trong tình trạng tốt và độ dày của ống lót nhỏ hơn thông số sửa chữa, sau đó thực hiện theo quy trình như sau: thay thế pít-tông và mài đỉnh của ống lót. Xoáy lòng xy lanh, nếu cần thiết.

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

Use the following procedure in order to remove the cylinder liners from the engine cylinder block.

Sử dụng quy trình sau để tháo các xy lanh ra khỏi thân động cơ.

1. Set up a boring machine on the cylinder block. Align the boring machine with the center of the bottom of the cylinder liner with the less worn area.

1. Đặt một máy doa trên thân xy lanh. Căn chỉnh máy doa với tâm của đáy ống lót và khu vực ít bị nhất.

2. Bore the liner until Dimension (X) is equal to 0.50 mm (0.020 inch).

2. Xoáy ống lót cho đến khi kích thước (X) bằng 0,50 mm (0,020 inch).

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

3. Break the cylinder liner in order to remove the remainder of the cylinder liner. Becareful not to damage the cylinder block.

3. Đục vỡ ống lót xy lanh để loại bỏ các phần còn lại của ống lót xy lanh. Cẩn thận, tránh làm hỏng thân xy lanh

Leave Comments

0899 329 286
0899329286